Bốn nước Nam Mỹ xin đăng cai World Cup

Bốn nước Nam Mỹ xin đăng cai World Cup

Hôm 2/8, bốn quốc gia này cùng nhau gửi đơn xin đăng cai đến FIFA. Uruguay từng đăng cai World Cup đ